Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyKarma

=========

Karma je zákon příčiny a následku. To co jsme v minulosti vytvořili, dobré i špatné, vrací se nám ve větší míře zpět. Není to ovšem "něco za něco", jak je většinou chápáno. Můžeme mít např. z minulých životů nedořešené negativní záležitosti a nyní jsme tu proto, abychom je dořešily. Karma nás nestíhá pouze z minulých životů, mohly jsme si ji vytvořit v životě současném. Tedy karmu negativní - negativním přístupem k jiným lidem - ale i k sobě - a to jak myšlenkou, srdcem, slovem, tak i našimi činy. Nebo jsme mohly něco negativního zdědit po svých předcích a je třeba to "vyléčit".

To, co nejde odstranit pozitivním myšlením, když nemůžeme získat, co si přejeme - tam už hraje svoji roli naše karma, která žádá své vyřešení. Jakmile toto pochopíme, je třeba zbystřit a pozorovat. Tím získáme schopnost se s ní vypořádat. Naše karma nás nutí v naší přeměnu – např. změna negativní reakce na lidi či situace – je třeba se zahledět do svého nitra a naučit se tuto negativní reakci přeměnit v pozitivní trvalou reakci. Tedy milovat lidi bezpodmínečnou láskou bez rozdílu a tak se k nim i chovat!!! Nikdy neznáme důvod, proč se k nám jiný člověk chová např. špatně - zřejmě nás má něčemu naučit, proto ho neodsuzujme, ale raději se zamysleme nad tím, co nám chce svým chováním říci. Tedy hledejme skrytý důvod jeho chování k nám.

„CO ODSOUDÍŠ V DRUHÉM, TÍM SE STANEŠ“

"CO ZASEJEŠ, TO SKLIDÍŠ"

Špatná karma je jako prudký náraz. Přiměje nás zpomalit a dávat pozor. Někdy je jako zatarasená cesta – nutí nás se vrátit a najít jiný způsob, jak se dostat tam, kde chceme být, nebo si dokonce svůj cíl znovu rozmyslet. Tam, kde jsme v minulosti měli zavřené oči nebo srdce, nás karma žádá, abychom se otevřeli novým příležitostem.

Vracející se karma se jasně projevuje v nekonečném způsobu cest navržených pro jedinečné potřeby naší duše. Rozhoduje o rodině, do níž se narodíme, našich vztazích, kariéře, zdraví. Určuje náš fyzický, rozumový, citový i duchovní charakter a stejně tak i situace, kterým budeme muset čelit.

„KDYŽ ODBOURÁME PŘÍČINY KARMY – MŮŽEME SE OSVOBODIT“

Je nutná změna v srdci, změna záměrů a úmyslů, než bude léčebný proces moci uspět. "Dokud je v člověku nenávist, zloba a nespravedlnost – toto tělo nemůže být uzdraveno (myšleno jak tělo, tak události, okolnosti, situace). Proč by se uzdravovalo? Aby uspokojilo své vlastní fyzické touhy a chutě? Aby pocítilo svou sobeckost? V takovém případě by mělo raději zůstat tak, jak je.“

Tam, kde se vše promění v trpělivost, harmonii, bezpodmínečnou bratrskou lásku, pomoc ostatním – může být i tělo, duše, okolnosti zbaveny dlouhého utrpení a vše přeměněno ve štěstí.

„Je třeba určitých "problémů", aby bylo možné cestou řešení dosáhnout výsledků. Pokud vám někdo ukáže to nejhorší, co ve vás je, chvalte ho. Jinak byste ostrou hranu neviděli, a dokud ji nezahladíte, pocítí ji každý, kdo se s Vámi setká.“ Bylo by snadné mít práci jako soused a žít na vysoké noze jako on, protože by nás to oddělilo od naší karmy nebo životního úkolu. Takové pohodlí ale může zničit naši duchovní cestu, jestliže nás karma nebo životní úkol volají jinam.

Rozhlédněte se kolem sebe. Jací jsou lidi kolem vás? Jak se k vám chovají? Pokud máte tuto karmu vyřešenou, budete potkávat samé pozitivní, optimistické, milující bytosti. Chová se k vám někdo špatně? Zahleďte se do svého nitra - neděláte někdy to samé? Určitě ano, jinak byste s takovým člověkem nebyly konfrontováni. Jakmile naleznete tuto negaci v sobě, můžete pracovat na její přeměně. Pozorujte bystře své okolí - je odrazem či zrcadlem toho, co nosíte v sobě, co je třeba vyřešit. Pozorujte každou zprávu, každou reakci ve svém okolí vůči vám - je dobrou nápovědou pro vás.

Duše se dobrovolně obětují ve prospěch svých milovaných, a proto nesmíme nikdy kritizovat ani soudit někoho, kdo prochází těžkých obdobím. Nikdy nevíme, zda je někdo nevinná oběť, nebo člověk, který se v minulém životě prohřešil a teď se mu karma vrací, anebo duše, která se obětuje pro něčí dobro – možná i vaše vlastní

Jinými slovy – nemůžeme nikdy ukázat prstem na viníka. Nemůžeme říct, že kdo je zdravý, je světec, a kdo je nemocný, je hříšník. Nelze předpokládat, že bohatí mají dobrou karmu a chudí špatnou. Náš pohled není vždy pohledem duše.

Odpuštění neznamená zrušení karmy. Když je nám odpuštěno, je naše záporná karma na čas zapečetěna. Je nám sundán náklad karmy, abychom mohli dále postupovat cestou k sebeovládání a připravit se na zkoušku, než jí bude třeba opět čelit. Pokud se rozzuříme nebo dostaneme vztek, budeme znovu postaveni před zkoušku své trpělivosti a odpuštění. Zkouška může přijít za zcela nových okolností nebo může užít stejný scénář se stejnými herci. Tak jako tak budeme muset prokázat, kolik lásky a odpuštění jsme schopni dát, abychom uzdravili sebe i ostatní. Můžeme odpouštět bez rozhřešení, protože víme, že naším úkolem je poskytovat milosrdenství; poskytovat spravedlnost, která duši pomůže se poučit, je úkolem Božím. Kdy, kde a jak bude tato spravedlnost nastolena, je záležitost vesmíru, ne naše. Ty negativní události, které se nám opakují stále "dokola" nás chtějí upozornit na naše špatné jednání či reakci vůči ostatním. Je dobré být vnímaví a vše opakující se vypozorovat a změnit své reakce či činy v pozitivní. Tím se "zbavíme" tohoto druhu karmy.

V praxi nás může nedostatek odpuštění zbavovat energie.
Funguje to takto: pokud jsme nedokázali záležitost opustit, zříci se jí, přetrvávající vztek nebo zášť nás poutá k těm, jimž jsme neodpustili. Naše pozornost udržuje tok této energie a nezávisle na tom, zda jsme si toho vědomi, část naší energie vždy proudí touto cestou vedena naší myslí a city. Energie, která je vázána v tomto okruhu, ať už jí je slabý pramínek nebo silný proud, je nedostupná pro naše snažení na poli tvořivosti a lásky! Tedy pokud např. svůj vztek vložíte do svého souseda, nezbyde další energie pro vytvoření něčeho krásného. Jste energeticky spjati se sousedem a dokud jej trvale neopustíte s přáním lásky a toho nejlepšího, nehnete se na poli tvořivosti a úspěchů z místa.

Odpuštění a vyslání lásky k druhému člověku už při vzniku problému je jeden ze způsobů, jak zabránit vzniku karmy. Je to princip „placení za pochodu“.

Naše psychika, mentální psychické návyky a karma jsou vnitřně propojeny. Můžeme se pokoušet pracovat s otázkami karmy, ale pokud nevyřešíme otázky své psychiky, které z karmy pramení, stejné emocionální spouštěcí mechanismy nás přimějí jednat stejně jako dříve: tak si znovu vytvoříme, a ještě znásobíme karmickou zátěž. Hlídejme si tedy své reakce na okolí a změňme tento negativní přístup v pozitivní. Hlídejme si své vnitřní emoce!
Je třeba věnovat pozornost svým negativním emocím - sebelítost, samota, utápění se v depresích, jelikož tyto "naučené" emoce mohou vytvářet nešťastné situace střídavě ve vztazích, financích, nebo i po zdravotní stránce.
Tedy naše nevědomě naučené emoce vytváří realitu financí, vztahů. Není to naopak!!!

V závislosti na zkušenostech tohoto života si vytváříme určité rozumové a citové návyky, ale máme také sklony, jejichž kořeny tkví v našich minulých životech. Můžeme unikat před konflikty, protože jsme se kdysi zapletli do souboje na život a na smrt, nebo můžeme příliš chránit své děti, protože jsme o ně v minulém životě přišli. Jakkoli jsme si zvyky, obranné mechanismy, fobie či závislosti vytvořili, naše energie přirozeně plyne cestami, které jsme prošlapali.

Další známkou toho, že řešíme následky minulých životů je intenzita pocitu úlevy poté, co situaci vyřešíme. Může to být maličkost, nad níž zvítězíme. Jako konfrontace s někým, koho jsme se obávali. Když to ale uděláme, cítíme silnou radost a pýchu. Jako když uvolníme energii, kterou jsme používali k potlačování vzpomínek na minulý život a my ji nyní můžeme využívat.

I když někdy nepotřebujeme znát detaily svého minulého života, abychom mohli úspěšně čelit karmě, je třeba, abychom se pozorovali a sledovali, jak reagujeme na podněty. Je třeba, abychom byli ochotni porozumět tomu, že v životě nejsou nehody a náhody. Cokoli je před námi – je před námi z určitého důvodu. Každé setkání je příležitostí vyřešit další karmu.

Někdy jsou následky karmy minulých životů tak složité, že je třeba zjistit jejich přesnou příčinu. Toto dělám čtením z ákášických záznamů duše - z Kroniky Ákáša. Kronika vydá svá tajemství tomu, kdo je připraven odstranit svou negativní karmu a tím se lze od karmy minulého života trvale osvobodit.

Nepřítelem duchovního růstu je pocit viny !

Ne všechna karma je vytvořena stejně, a ne všechna je stejně vyrovnaná. Někdy může být nutné, abychom karmu řešili přímo s tím, s kým jsme ji vytvořili. Někdy se jí můžeme postavit tak, že čelíme obdobným situacím, jaké jsme minule nedokázali řešit, okolnosti se ale tentokrát mohou lišit. V jiných případech nese po určitý čas zátěž tělo, mysl nebo city, neboť jsme v minulosti způsobili obdobnou zátěž jiným.

Duchovní praktiky pro odstranění karmy zahrnují mnoho forem: můžeme třeba někomu sloužit nebo se postit a modlit či se duchovně jiným způsobem očišťovat. Je třeba využít mysl, srdce i ruce. Myslí, srdcem a rukama jsme karmu tvořili a odstranit ji musíme stejnými prostředky. Ruce znamenají naše činy. Každodenní činy i nečinnost včetně toho, jak vyjadřujeme sami sebe v zaměstnání. Karmu vyvažujeme i činností srdce. Tuto karmu můžeme odstranit, pokud zdokonalíme svoji schopnost lásky. Vyrovnání karmy srdcem vyžaduje otevřít své srdce a dávat s moudrostí. Znamená to, nebát se dát více lásky, i když je třeba odmítána. Každý vztah je příležitost k učení.

Splácení karmy není cesta bolesti. Jak se cítíte, když po dlouhé době můžete zaplatit dluhy? Splácení karmických dluhů může být stejně tak příjemné. Sloužíme těm, kteří trpí, prostě proto, že nás potřebují. Dáváme ze svého srdce bez rozmýšlení, neboť milujeme každou živou bytost jako projev Boha. To, v čem nakonec spočívá rozdíl, jsou vlastnosti našeho srdce a láska, kterou jsme dali.

Vyrovnání karmy pomocí mysli: když používáme svou mysl a znalosti, abychom pomáhali, povzbuzovali a učili ostatní. Potenciál naší mysli zneužíváme, pokud někoho kritizujeme nebo se ho pokoušíme ovládat, místo abychom jej povzbuzovali; jsme-li úzkoprsí nebo podléháme-li předsudkům, zatímco bychom měli projevit toleranci, snažíme-li se využít našich znalostí k vlastnímu prospěchu, místo abychom je sdíleli. Karmu na úrovni mysli lze vyrovnat, pokud máme stále na paměti nejvyšší obraz, „čisté pojetí“ sebe i ostatních (nedělat ukvapené závěry bez znalosti faktů!)

Takový nepořádek v karmě může zamezit toku energie (nebo jeho nepřítomnost), která má velký vliv na naše zdraví, finanční situaci, vztahy – celý směr našeho života. Proudí-li energie nerušeně, cítíme se vyrovnaní, zdraví, tvořiví. Je-li její tok znemožněn, necítíme se tak dobře, plní možností a na správné duchovní cestě (dharma), jak bychom mohli.

Není nikdo, kdo by nelitoval některých chvil svého života, některých činů,některých nevlídných slov. Přejeme si, abychom je mohli vrátit zpět. Pracujeme-li s fialovým plamenem, můžeme poslat plamen Ducha Svatého, aby osvobodil nás i toho, komu jsme ukřivdili. Když fialový plamen prochází emocionální, rozumovou a tělesnou vrstvou naší bytosti, transmutuje příčinu, následek i vzpomínku na cokoli nedokonalého a vrací energii do jejího přirozeného stavu v souladu s Duchem. Fialový plamen nám v podstatě umožňuje jít cestou nejmenšího utrpení. Vzýváme-li toto světlo, usnadňuje nám řešení karmy a pomáhá překonat potíže. Může nám dokonce pomoci vyrovnat některé karmické dluhy, aniž bychom se střetli s lidmi, jichž se daná karma týká. Fialový plamen je posvátný plamen, který nám pomáhá znovu povstat v obnovené, posílené a úplnější podobě. Přeměna pomocí fialového plamene vyžaduje rozličné množství času.

Někomu stačí den, jiný musí pracovat měsíce. Zůstanete-li však odhodlaní, nakonec pocítíte rozdíl. Pomáhá zbavit se špatných návyků v myšlení a více se sjednotit se svým skutečným Já.

Děláme-li v duchovní rovině to, co je třeba k tomu, abychom vyrovnali svou karmu, uvědomujeme si, že každý den je ohromná příležitost překlenout svou minulost a změnit svou budoucnost.

Splnit požadavky „karmy“ a jít v souladu s Božským plánem určeným pro nás „dharma“ = naše životní povinnost, pak se stáváme duchovními mistry.

Stačí zharmonizovat 51% naší špatné karmy na Zemi, ostatní lze ve vyšších úrovních.

„ZE ŠPATNÝCH SITUACÍ SE NAUČÍŠ VÍC, NEŽ Z DOBRÝCH“

„CHYBY JSOU BRANOU K OBJEVŮM“

„POUZE TI, KTEŘÍ MAJÍ ODVAHU UDĚLAT VELKOU CHYBU, MOHOU DOSÁHNOUT VELKÉHO ÚSPĚCHU“

strom
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024